Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Những khách hàng nào cần dịch vụ này?

  • Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tạo dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và tích cực
  • Doanh nghiệp đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhưng chưa triệt để, văn hóa làm việc không khớp với bộ tiêu chí về văn hóa đã xây dựng
  • Doanh nghiệp mới thành lập muốn thiết lập nền tảng văn hóa vững chắc từ những bước đầu
  • Doanh nghiệp muốn xây dựng một môi trường làm việc tích cực và gắn kết, thể hiện rõ “gen” văn hóa trong từng hành động

HTD Solutions & Consulting sẽ giúp khách hàng thế nào?

  • Phân tích và đánh giá hiện trạng văn hóa của doanh nghiệp
  • Xây dựng ngôi nhà văn hóa (tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi) và các hành vi văn hóa dựa trên ngôi nhà văn hóa
  • Hỗ trợ triển khai các chương trình hoạt động duy trì và thúc đẩy sự phát triển văn hóa tích cực, tăng cường gắn kết và hài lòng của nhân viên