Tuyển dụng và cho thuê nhân sự

TUYỂN DỤNG VÀ CHO THUÊ NHÂN SỰ

  • Tuyển dụng nhân sự cấp cao, đặc biệt mạnh trong lĩnh vực Thiết bị y tế
  • Cho thuê linh hoạt các vị trí trong phòng Nhân sự: Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, nhân viên C&B, nhân viên tuyển dụng…

HTD Solutions & Consulting có một mạng lưới nhân sự cấp cao đặc biệt là lĩnh vực IVDs. Do đó chúng tôi tự tin rằng sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và cho thuê nhân sự để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực và tập trung vào các hoạt động cốt lõi.